Rok gospodarczy

Rok gospodarczy, okres obrachunkowy stosowany w planowaniu oraz w rozliczaniu działalności gospodarczej niektórych działów, gałęzi lub branż gospodarki narodowej. Początkowy i końcowy moment r.g. jest ustalany w zależności od charakteru działalności podstawowej danej branży i jest tak wyznaczany, aby w r.g. zamykał się pełny cykl tej działalności, nie zawsze pokrywający się z rokiem kalendarzowym. R.g. stosowany jest m. in. w rolnictwie (od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca), w leśnictwie (od dnia 1 października do dnia 30 września), w szkolnictwie (dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół średnich od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia, a dla szkól wyższych od dnia 1 października do dnia 30 września). Zadania wszystkich działów i gałęzi gospodarki narodowej ujęte są w planach rocznych, obejmujących okresy lat kalendarzowych, niezależnie od planów dotyczących lat gospodarczych.