Interakcja

Interakcja, w naukach społecznych przez pojęcie „i.” rozumie się relację (stosunek) aktywnego oddziaływania, zachodzącą między dwoma obiektami. Najczęściej obiektami tymi bywają ludzie lub grupy społeczne. Mówimy więc o i. między osobą X a osobą Y, między osobą X a grupą, do której ta osoba należy, np. brygadą roboczą lub rodziną, i wreszcie między dwiema grupami, np. dwiema brygadami roboczymi, które współzawodniczą ze sobą. Aktywne oddziaływanie, będące zasadniczą treścią i. może mieć charakter zarówno jednostronny, jak i wzajemny. O oddziaływaniu jednostronnym mówimy np., gdy grupa wywiera presję na jednostkę w celu zmuszenia jej do przestrzegania określonych norm i wzorów zachowania. Przykładem wzajemnego oddziaływania może być współzawodnictwo między dwiema grupami: zwiększenie wydajności pracy przez jedną z grup powoduje bowiem zwiększenie wydajności przez drugą, co z kolei mobilizuje do jeszcze większego wysiłku pierwszą z nich itd. Przedstawione tak pojęcie ,,i.” wydaje się stanowić podklasę bardziej ogólnego pojęcia „sprzężenie” stosowanego w cybernetyce do określenia relacji oddziaływania zachodzących między wszelkiego typu obiektami.