Trust

Trust, jedna z form monopolu kapitalistycznego; w przeciwieństwie do kartelu, będącego związkiem samodzielnych przedsiębiorstw, t. stanowi nowe przedsiębiorstwo, powstałe zamiast dotychczas istniejących; jest więc wyższą formą centralizacji kapitału (koncentracja i centralizacja kapitału i produkcji); powstaje najczęściej w wyniku opanowywania jednego przedsiębiorstwa przez inne, np. przez skup jego akcji. Początkowo t. stanowił porozumienie przedsiębiorstw polegające na wyłonieniu męża zaufania (trustee), koordynującego politykę cen przedsiębiorstw należących do t.; później przekształcił się w bardziej ścisły związek przedsiębiorstw. Gospodarzem wszystkich przedsiębiorstw jest centralna rada wykonawcza (board of trustees), która posiadane dotychczas przez właścicieli akcje zastępuje zaświadczeniami trustowymi (trust certificate), przydzielając je im w wysokości odpowiadającej uprzednio posiadanym akcjom. Zyski wszystkich tak połączonych przedsiębiorstw płyną do kasy t., który rozdziela je między posiadaczy tych zaświadczeń wg wysokości udziałów. Nie mając wpływu na losy przedsiębiorstwa, którego są właścicielami, posiadacze zaświadczeń trustowych nie są zainteresowani w dalszym jego rozwoju, co umożliwia centralnej radzie wykonawczej zamknięcie przedsiębiorstw nierentownych bez naruszenia interesów odpowiednich właścicieli.