Europejski fundusz walutowy

Europejski fundusz walutowy, agencja specjalna Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przed jej powstaniem Europejskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej (OEEC), utworzony na mocy Europejskiego Układu Walutowego z 1955, który przewidywał uruchomienie E.F.W. z chwilą likwidacji Europejskiej Unii Płatniczej (walutowe strefy). Nastąpiło to w końcu XII 1958 w wyniku wprowadzenia przez kraje Europy zachodniej wymienialności ich walut. Zadaniem E.F.W. jest ułatwienie krajom członkowskim (tylko kraje Europy zachodniej) wielostronności rozliczeń i udzielanie im krótkoterminowych (maksymalnie 2-letnich) kredytów w przypadku przejściowych trudności płatniczych. E.F.W. dysponuje kapitałem w wysokości 607,5 min doi. Naczelną władzą E.F.W. jest Rada. Operacje E.F.W. dokonywane są przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, który działa na zasadzie agenta.