Fundusz aktywizacji małych miast

Fundusz aktywizacji małych miast, utworzony przez wydzielenie odpowiednich kwot z centralnej rezerwy inwestycyjnej w celu stworzenia możliwości podejmowania niewielkich przedsięwzięć inwestycyjnych w małych miastach i osiedlach, mających nadwyżki siły roboczej, zwłaszcza kobiet. Środkami F.A.M.M., które pochodzą z dotacji budżetowej i spłat kredytów udzielonych poprzednio na finansowanie inwestycji aktywizacyjnych, dysponuje Narodowy Bank Polski. Finansowanie bowiem przedsięwzięć inwestycyjnych z F.A.M.M. dokonywane jest w formie kredytu bankowego nisko oprocentowanego. Inwestycje realizowane z F.A.M.M. muszą spełniać następujące podstawowe warunki: 1. całkowite koszty inwestycji nie powinny przekraczać 15 min zł; 2. udział robót budowlano-montażowych w ogólnej wartości kosztorysowej inwestycji nie powinien być wyższy niż 50%, a przy produkcji opartej na surowcach wtórnych i odpadowych — 70%; 3. cykl realizacji inwestycji nie powinien być dłuższy niż 18 miesięcy; 4. koszt jednego miejsca pracy nie powinien przekraczać 80 tys. zł, zaś przy realizacji inwestycji, w których produkcja (usługi) będzie oparta na surowcach wtórnych i odpadowych — 120 tys. zł. Dla niektórych inwestycji aktywizacyjnych przewidziane są możliwości odstępowania od tych ogólnych zasad; dotyczy to zwłaszcza budowy obiektów przeznaczonych do organizowania usług przemysłowych dla ludności i pracy nakładczej, zwłaszcza dla kobiet. Warunkiem przyjęcia przez bank konkretnej inwestycji do finansowania jest posiadanie przez inwestora dokumentacji wymaganej przepisami i zabezpieczenie wykonawstwa, przy czym preferowane jest wykonawstwo sposobem gospodarczym. Spłata kredytu udzielonego na finansowanie inwestycji aktywizacyjnych może być rozłożona na 10 lat, a w uzasadnionych gospodarczo przypadkach nawet na 15 lat od daty uruchomienia produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług, przy czym splata pierwszej raty kredytu następuje po upływie 2 lat, a w uzasadnionych gospodarczo przypadkach nawet 4 lat od terminu oddania inwestycji do użytku. Warunki udzielania i spłaty kredytu są zatem bardzo dogodne dla inwestorów realizujących inwestycje z F.A.M.M.