Odchylenie przeciętne

Odchylenie przeciętne, jedna z miar dyspersji; jest to średnia arytmetyczna bezwzględnych wartości odchyleń od średniej całej zbiorowości. Im większa jest dyspersja w obrębie zbiorowości, tym większe są wartości odchyleń od średniej, a więc i wartości bez względne tych odchyleń, i tym większa jest ich średnia arytmetyczna, czyli o.p. Ponieważ o.p. opiera się na wartościach wszystkich bez wyjątku spostrzeżeń, równe jest zeru tylko wówczas, gdy wszystkie spostrzeżenia mają jednakową wartość.