Inwentaryzacja

Inwentaryzacja, spis z natury składników majątkowych (środków trwałych i środków obrotowych występujących zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej wraz z rozrachunkami, należnościami i zobowiązaniami), pozostających w dyspozycji przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych, dokonywany wg stanu na określoną datę; połączona jest z ustaleniem ew. nadwyżek lub niedoborów w stosunku do danych ewidencji oraz z wyjaśnieniem ich przyczyn; stanowi podstawę skorygowania zapisów ewidencyjnych. I. powszechna (generalna) środków trwałych — ustalenie z natury ilości środków trwałych, ich stanu technicznego (tj. stopnia zużycia oraz okresu użytkowania do dnia spisu i przewidywanego dalszego okresu eksploatacji), wartości odtworzenia środków trwałych (tj. wysokości nakładów, jakie należałoby ponieść w związku z budową lub nabyciem w stanie nowym, dostawą i montażem tych środków, zgodnie z cenami i normami obowiązującymi w określonym dniu), ich wartości rzeczywistej (netto), uwzględniającej zużycie do dnia spisu oraz innych danych. Niejednokrotnie przeprowadza się równocześnie i. techniczną (założenie lub uzupełnienie dokumentacji technicznej środków trwałych) oraz zbiera się dane niezbędne do korekty stawek amortyzacyjnych. Rozumiana jako spis z natury, niezbędny do założenia lub skorygowania istniejącej ewidencji, i. przeprowadzana jest również do innych celów, np. i. urbanistyczna, i. zabytków.