Majątek narodowy

Majątek narodowy, część bogactwa narodowego w postaci istniejącego w danym momencie zasobu dóbr ekonomicznych, stanowiących rezultat poprzednio poniesionych nakładów pracy; obejmuje dobra, które w danym momencie albo znajdują się w kraju bez względu na fakt, że część z nich jest własnością obywateli innych narodowości, albo stanowią własność obywateli danego państwa włącznie z dobrami znajdującymi się za granicą, nie licząc dóbr znajdujących się w kraju, stanowiących własność obywateli innych państw. Zależnie od punktu widzenia dobra stanowiące m.n. dzielą się na: 1. społeczne i prywatne (forma własności); 2. produkcyjne i nieprodukcyjne (sposób użytkowania); 3. trwałe i obrotowe (rola w procesie produkcji). Ocena m.n. jest bardzo trudna; najczęściej stosowaną metodę stanowi szacunek dokonany na podstawie spisu z natury. Zob. też: majątku narodowego bilans.