Stopa inwestycji

Stopa inwestycji, względny udział inwestycji w dochodzie narodowym. Mierzy się ją procentowym udziałem nakładów inwestycyjnych w dochodzie narodowym do podziału. Odróżnia się s.i. netto i brutto. S.i. netto jest udziałem nakładów inwestycyjnych netto na środki trwałe w dochodzie narodowym do podziału netto. S.i. brutto oznacza udział nakładów inwestycyjnych i nakładów na kapitalne remonty, ponoszonych na środki trwałe w dochodzie narodowym brutto, tj. w dochodzie narodowym podzielonym netto, powiększonym o fundusz amortyzacyjny.