Krańcowa stopa substytucji

Krańcowa stopa substytucji, jest to stosunek zamienny między krańcowymi wielkościami dwóch czynników produkcji (lub dwóch dóbr konsumpcyjnych) x i y, który mówi, o ile należy powiększyć ilość czynnika y, jeżeli czynnik x zmniejszymy o jednostkę — lub odwrotnie — pod warunkiem, że skutki tego przesunięcia będą wzajemnie się kompensowały, tzn. że dana wielkość produkcji pozostanie nie zmieniona. Wszystkie ilościowe kombinacje dwóch czynników produkcji, które dają jednakową produkcję, przedstawia krzywa jednakowego produktu (zwana niekiedy izokwantą).