Majątek przedsiębiorstwa – aktywa w firmie. Księgowość dla firm Mokotów

Prowadzenie działalności gospodarczej łączy się zawsze z wykorzystywaniem różnego rodzaju składników majątku. Co wchodzi w skład majątku przedsiębiorstwa?

Aktywa w firmie są to kontrolowane przez daną jednostkę zasoby majątkowe. Zostały one nabyte w przeszłości i spowodują w przyszłości pewne korzyści ekonomiczne. Korzyści oznaczają na przykład różnego rodzaju transakcje handlowe, które wynikają ze sprzedaży aktywów, ich wykorzystanie do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, dywidendy, odsetki i inne. Majątek może mieć postać: rzeczową, pieniężną albo materialną (np. patenty, licencje czy prawa autorskie). Ponadto, majątek firmy dzieli się na aktywa trwałe (m. in. wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, długoterminowe należności i inwestycje) oraz aktywa obrotowe, czyli rzeczowe aktywa obrotowe, należności krótkoterminowe itp.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą musi przestrzegać przepisów i norm związanych z ewidencją, sporządzaniem bilansu i innych istotnych dokumentów. Sprawy z tym związane najlepiej przekazać odpowiedniej, wyspecjalizowanej w tym zakresie osobie, która świadczy usługi w zakresie: księgowość dla firm. Obecnie w samej dzielnicy Mokotów jest ogromna ilość wykwalifikowanych firm, które specjalizują się w prowadzeniu księgowości. W tej kwestii warto skorzystać z usług profesjonalistów.