Repartycje

Repartycje, w życiu gospodarczym — najczęściej pozarynkowa, bezpośrednia alokacja środków produkcji lub dóbr konsumpcyjnych dokonywana centralnie przez państwo. R. szeroko stosowane są w warunkach gospodarki wojennej. Jako przykład r. może służyć bezpośrednie rozdzielnictwo wszystkich nadwyżek produkcji rolnej zastosowane w swoim czasie w warunkach komunizmu wojennego w Związku Radzieckim. Formą r. jest również quasi-rynkowy rozdział zamówień wojennych przez państwo kapitalistyczne. Możliwość zastosowania r. jest w razie potrzeby częściowo wykorzystywana w gospodarce planowej. Dotyczy to zwłaszcza pewnych grup surowców lub środków inwestycyjnych, których racjonalne wykorzystanie — ze względu na ograniczoną ich ilość — ma znaczenie ogólnogospodarcze.