Rekonwersja

Rekonwersja, w znaczeniu gospodarczym oznacza zwykle dokonanie powtórnych zmian lub przywrócenie pierwotnych warunków w stosunku do papierów wartościowych (akcji, obligacji, pożyczek państwowych, wewnętrznych lub zagranicznych itd.). Zmiany te dotyczą niektórych cech tych papierów (np. terminu wykupu, wartości nominalnej, oprocentowania) przy zachowaniu innych nie zmienionych cech.