Świadectwo założycielskie

Świadectwo założycielskie, certyfikat dający posiadaczowi prawo do udziału w rocznym zysku spółki z tytułu usług wyświadczonych przy jej założeniu, z reguły bez prawa decydującego głosu w walnym zgromadzeniu oraz bez prawa do udziału w kapitale zakładowym. S.z. mogą być imienne lub na okaziciela; mogą być zbywalne albo z ograniczoną zbywalnością.