Statystyczne szeregi

Statystyczne szeregi, zbiorowości sklasyfikowane wg określonego kryterium (cechy). Sz.s. strukturalne (rzeczowe) — przedstawiają strukturą zbiorowości, jej podział na części wg cechy niemierzalnej (jakościowej), np. płeć, albo wg cechy mierzalnej (ilościowej), np. wiek. Oba rodzaje szeregów noszą nazwę sz.s. rozdzielczych. Sz.s. przestrzenne (terytorialne, geograficzne) — charakteryzują rozmieszczenie zjawiska w przestrzeni. Sz.s. czasowe (chronologiczne, dynamiczne, rozwojowe, historyczne) — przedstawiają rozwój zjawiska w różnych okresach. Sz.s. szczegółowe — zawierają pojedyncze wartości zmiennej. Przez ugrupowanie liczb sz.s. szczegółowego powstaje sz.s. rozdzielczy. Sz.s. kumulacyjne (sumujące) — zawierają kolejne wielkości powstałe jako suma wszystkich poprzednich wielkości sz.s. prostego. Przez uporządkowanie wartości sz.s. otrzymujemy sz.s. rosnące (każda następna liczba jest większa, a co najmniej równa poprzedniej) albo malejące (każda następna liczba jest mniejsza lub co najwyżej równa poprzedniej). Spotykane często w statystyce sz.s. rozdzielcze składają się z dwóch rzędów: 1. wartości (wariantów) badanej zmiennej; 2. liczebności jednostek o danych wartościach. Wartości zmiennej dzieli się na grupy (klasy). Klasy sz.s. rozdzielczego mogą zawierać tylko jedną wartość cechy (sz.s. jednostopniowy) lub więcej wartości (sz.s. wielostopniowy). W sz.s. wielostopniowym klasy są zamknięte granicami: dolną i górną. Odległość między granicami nazywa się wielkością (rozpiętością) przedziału klasowego. W obliczeniach operuje się środkiem przedziału klasowego, tj. połową wartości sumy obu granic. Pierwsza lub ostatnia klasa pozostaje niekiedy otwarta. Liczba klas zależy od przedmiotu i celu badania.