Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna, dział gospodarki narodowej i podstawowy człon gospodarki miejskiej, którego zadaniem Jest zaspokajanie codziennych materialno-bytowych potrzeb ludności, wynikających z Jej warunków życia w mieście i osiedlu; obejmuje takie rodzaje działalności, Jak: 1. gospodarka mieszkaniowa i hotelarstwo; 2. zakłady i urządzenia techniczno-sanitarne (zaopatrzenie w wodę i kanalizacja, usuwanie nieczystości, łaźnie, pralnie i zieleń miejska), zakłady i urządzenia transportu miejskiego (ulice, place, mosty i wiadukty oraz ich oświetlenie, komunikacja miejska), zakłady energetyki lokalnej (zaopatrzenie w gaz, energię elektryczną i cieplną). G. k. zajmuje się tylko zaspokajaniem materialnych potrzeb ludności. Zaspokajanie potrzeb niematerialnych należy do zadań usług socjalnych i kulturalnych. Spośród sześciu podstawowych materialnych potrzeb człowieka, do których zaliczyć można: 1. pożywienie; 2. odzież; 3. mieszkanie; 4. utrzymanie higieny i czystości; 5. ogrzewanie i oświetlenie; 6. transport wewnątrzosiedlowy, g.k. zaspokaja Jedynie cztery ostatnie. Oprócz indywidualnych 1 zbiorowych potrzeb ludności g.k. zaspokaja również odpowiednie zbiorowe potrzeby zakładów produkcyjnych oraz innych zakładów i instytucji. Pojęcie „gk.” sensu largo obejmuje wymieniony wyżej zakres zadań. W pewnych przypadkach pojęcie „g.k.” używane bywa w nieco węższym znaczeniu — nie obejmuje wówczas gospodarki mieszkaniowej. Zarządzaniem g.k. i realizowaniem jej zadań zajmują się terenowe rady narodowe pod nadzorem ministra gospodarki terenowej i ochrony środowiska. Wyjątek stanowi zaopatrzenie w gaz i energię elektryczną, które zarządzane jest centralnie przez właściwe zjednoczenia podległe Ministerstwu Górnictwa i Energetyki Najważniejsze znaczenie dla tworzenia odpowiednich warunków życia ludności oraz rozwoju jej aktywności gospodarczej w osiedlach stanowią dziedziny g.k., będące elementem tzw. miejskiej infrastruktury ekonomicznej, tzn. zakłady i urządzenia zaopatrujące w wodę 1 energię, przedsiębiorstwa usuwające z terenu osiedli nieczystości oraz wewnątrzosiedlowy transport. Charakterem spełnianych zadań g.k. związana Jest tradycyjnie z warunkami życia miejskiego. W miarę rozwoju techniki i cywilizacji g.k. staje się również — zwłaszcza Jeżeli chodzi o zaopatrzenie w wodę 1 energię elektryczną — nieodłącznym elementem warunków życia wiejskiego.