Goelro plan

Goelro plan, długofalowy perspektywiczny plan elektryfikacji Rosji Radzieckiej opracowany w 1920 z inicjatywy Lenina przez Państwową Komisją do Spraw Elektryfikacji Rosji (GOELRO); przewidywał budową wielkich zakładów przemysłowych, elektrowni we wszystkich ważniejszych ośrodkach przemysłowych oraz techniczną rekonstrukcję całej gospodarki narodowej ZSRR opartą na nowoczesnej bazie energetycznej. P.G. zamierzony na 10—15 lat wykonany został przed terminem.