Znak jakości

Znak jakości, prawnie chroniony symbol zamieszczony na wyrobach przemysłowych, potwierdzający wysoki poziom jakości wyrobu. Rozróżnia się dwie klasy z.j.: klasą „Q” i klasą ,,1”, oraz znak kontrolny. Znakiem „Q” może być oznaczony wyrób, którego poziom jakości nie ustępuje jakości wyrobów przodujących producentów w świecie oraz spełnia wymagania określone w zaleceniach i normach międzynarodowych. Znakiem klasy „1” oznacza się wyrób, który reprezentuje najwyższy poziom jakości produkcji i nie ustępuje wyrobom zagranicznym dobrej jakości. Znakiem kontrolnym natomiast oznacza się wyroby, które nie zostały zakwalifikowane do klasy „Q” lub „1”, lecz odpowiadają założeniom norm, zatwierdzonej dokumentacji oraz wymaganiom wynikającym z przeznaczenia wyrobu do użytku. Znak ten dotyczy wyrobów podlegających obligatoryjnym badaniom i obowiązkowi oznaczania z.j. Klasyfikacja z.j. w polskiej praktyce gospodarczej jest najbardziej kompleksową formą atestowania poziomu jakości wyrobu. Oznaczenie wyrobu z.j. potwierdza wysoki poziom rozwiązania technicznego wyrobu {jakości typu) oraz jakości jego wykonania. Kryteriami kwalifikacyjnymi z.j. są nowoczesność rozwiązania konstrukcyjnego, funkcjonalność, poziom estetyki, bezpieczeństwo i wygodna eksploatacja, zastosowanie właściwych surowców i materiałów, funkcjonalność i estetyka opakowania, ustabilizowany proces produkcji. Oznaczenie wyrobu z.j. poprzedzają badania laboratoryjne, organoleptyczne, ocena estetyki, badania eksploatacyjno-użytkowe, analiza opinii odbiorców i użytkowników ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn reklamacji i napraw gwarancyjnych.