Czym jest faktoring międzynarodowy, odwrócony i pełny?

Faktoring należy obecnie do najszybciej rozwijających się, elastycznych i pożądanych usług finansowych.

Termin ten oznacza wykupienie przez faktora, czyli podmiot świadczący usługę faktoringu nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów), które należną im się od kontrahentów. Faktor nabywa więc wierzytelności, finansuje je i nimi zarządza. Dzięki temu faktorant otrzymuje zapłatę za zrealizowane dostawy bez zwłoki – od razu po zrealizowaniu sprzedaży i przesłaniu do faktora odpowiednich dokumentów potwierdzających transakcję. Na początku otrzymuje zaliczkę, a resztę, czyli fundusz gwarancyjny, w momencie, gdy odbiorca zapłaci faktorowi.

Faktoring pozwala podmiotom gospodarczym znacznie ograniczyć ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahentów. Ponadto, skraca też cykl rotacji należności, dzięki czemu poprawia bieżącą płynność danej firmy. Faktoring pełny – ma miejsce wówczas, gdy faktor bierze na siebie całe ryzyko, które związane jest z ewentualną niewypłacalnością dłużnika. W przypadku nieuregulowania zobowiązania, sam też dochodzi należności. Niezwykle popularny jest też faktoring międzynarodowy z racji wielu zalet: uwalnia od ryzyka braku zapłaty, eliminuje problemy związane z oczekiwaniem na zapłatę i minimalizuje trudności i ryzyko związane ze współpracą z zagranicznym klientem. Wyróżnia się także faktoring odwrócony, czyli usługę, dzięki której dany przedsiębiorca uzyskuje dodatkowy czas, w którym może dokonać zapłaty swoich zobowiązań, które wynikają z zakupów u określonych dostawców.