Zapasy materiałowe

Zapasy materiałowe, oznaczają dobra materialne, znajdujące się w dyspozycji jednostek gospodarczych i przeznaczone do wykonania produkcyjnej lub usługowej działalności prowadzonej przez te jednostki. Przedmiotem z.m. są dobra przeznaczone do produkcyjnego przetworzenia lub zużycia na cele eksploatacyjne. Struktura rzeczowa z.m. jest zróżnicowana w zależności od rodzaju działalności gospodarczej, do której są przeznaczone. Np. w skład z.m. w stoczni wchodzą nie tylko blachy stalowe, z których budowane są kadłuby, lecz również całość urządzeń i sprzętu przeznaczonego do wyposażenia statków, a więc silniki napędu głównego i in., windy pokładowe, urządzenia nawigacyjne itp. w skład z.m. wchodzą również narzędzia, materiały na narzędzia wykonywane na własne potrzeby, materiały do wykonywania remontów, paliwo, ogumienie do działalności gospodarczej, pokrywa się częścią akumulowanego dochodu narodowego, dlatego wielkość z.m. znajduje poczesne miejsce w narodowych planach gospodarczych i w planach przedsiębiorstw. W polskiej praktyce gospodarczej przyjmuje się na ogół, że w przemyśle na każdy 1 % wzrostu wielkości produkcji powinno przypadać nieco mniej przyrostu z.m. W rzeczywistości przyrost z.m. bywa większy i często przekracza stosunek 1:1.