System informacyjny

System informacyjny, zbiór zasad, metod i procedur tworzenia, przesyłania, przetwarzania i magazynowania informacji w celu kierowania organizacjami lub regulowania funkcjonującego układu (społecznego, przemysłowego, biologicznego, technicznego itd.). Sterowanie i regulowanie procesów gospodarczych wymaga dwojakiego rodzaju informacji, a mianowicie informacji charakteryzujących te procesy ilościowo oraz informacji decyzyjnych, wprowadzających zmiany do tych procesów. W gospodarce s.i. są integralną częścią systemu zarządzania. Struktura systemu zarządzania opartego na systemie przetwarzania i przesyłania danych przedstawia się następująco: 1. cele i zadania ustalane przez organizację lub wyznaczane jej przez otoczenie; 2. działania i czynności, które należy podejmować do osiągnięcia celów i spełnienia zadań; 3. decyzje podejmowane w trakcie działań na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. W skład s.i. wchodzą: 1. zestawienia informacyjne (np. sprawozdania), wymagane przez system zarządzania; 2. bank danych ze zbiorami danych i programami ich aktualizowania, wielokrotnego wykorzystywania, sterowania itd.; 3. dane źródłowe. Przetwarzanie danych, ich magazynowanie i przesyłanie są przedmiotem automatyzacji. Dzięki zastosowaniu -> komputerów powstają systemy automatycznego przetwarzania danych. S.i. zautomatyzowany ma następującą strukturę: 1. zbiory decyzji sterujących procesami gospodarczymi; 2. zestawienia informacyjne (tabulogramy); 3. zbiory programów do selekcjonowania i automatycznego przetwarzania danych; 4. bank danych systemu, składający się ze zbiorów danych (np. kartotek konstrukcyjno-technologicznych, kartotek normatywnych kosztów jednostkowych, kartotek odbiorców); 5. programy konwersji danych źródłowych i ich aktualizacji; 6. dane źródłowe.