Spisy rolne

Spisy rolne (rolnicze), przeprowadzane przez GUS należą do badań wyczerpujących (metoda badania wyczerpującego) i dotyczą przede wszystkim indywidualnej gospodarki chłopskiej. S.r. powszechne — przeprowadzane są w większych odstępach czasu (np. co 10 lat) i obejmują informacje o powierzchni gospodarstwa, użytkach rolnych, pogłowiu zwierząt, liczbie traktorów i maszyn oraz o budynkach gospodarczych; spisy takie przeprowadzane były w Polsce w 1950, 1960 i 1970 w ramach narodowych spisów powszechnych. S.r. powszechne dają m. in. obraz struktury agrarnej; dokonywane są przez specjalnych komisarzy spisowych na formularzach odrębnych dla każdego gospodarstwa. S.r. czerwcowe — przeprowadzane są corocznie, dostarczając bieżących informacji o powierzchni zasiewów poszczególnych ziemiopłodów oraz o liczebności zwierząt gospodarskich; dokonują je zespoły spisowe powołane przez gromadzkie rady narodowe na zbiorowych formularzach spisowych. W celu zbadania stopnia dokładności spisu zwierząt GUS przeprowadza bezpośrednio po spisie reprezentacyjne badania kontrolne w kilkuset wsiach. Dla oceny bieżących zmian w liczebności pogłowia zwierząt dokonywane są również, niezależnie od czerwcowych s.r., spisy kwartalne w wylosowanych wsiach oraz reprezentacyjne spisy w grudniu. Raz na kilka lat czerwcowy s.r. uzupełniany jest spisem drzew owocowych i upraw warzywnych oraz innymi aktualnymi tematami.