Scalanie gruntów

Scalanie gruntów (komasacja), likwidacja szachownicy gruntowej i przydzielanie scalonych ekwiwalentów w postaci większych obszarów ziemi za poprzednio użytkowane, rozrzucone i nadmiernie wydłużone działki, powstałe przeważnie na skutek dokonywanych podziałów gruntów między spadkobierców w toku postępowania spadkowego, często jeszcze za życia spadkodawcy. Komasacja gruntów stwarza warunki do wprowadzenia racjonalniejszych systemów gospodarowania, umożliwiając stosowanie odpowiednich dla danych warunków płodozmianów i zmechanizowanie robót polowych oraz powiększenie areału gruntów uprawnych wskutek likwidacji nadmiernej ilości miedz. Przy s.g. ludność wiejska zazwyczaj partycypuje w bezpłatnym wydzielaniu ze swoich gruntów pewnego, nieznacznego terenu przeznaczonego na urządzenia sportowe, budowę łaźni, piekarni, zadrzewienie itp. W Polsce wymaga scalenia kilka min ha użytków rolnych, położonych głównie w województwach wschodnich i południowych.