Plony

Plony, wyrażona w jednostkach naturalnych (g, kg) wielkość zbioru z Jednostki powierzchni zasiewów (ha); p. szacowane są kilkakrotnie w ciągu roku. W czasie wegetacji ocena stanu zasiewów wyrażana jest w stopniach kwalifikacyjnych. p. 10 ważniejszych ziemiopłodów (pszenica, żyto, jęczmień, owies, kukurydza, rzepak, len, ziemniaki, buraki cukrowe, siano łąkowe) szacuje Państwowa Inspekcja Plonów GUS na podstawie informacji własnego aparatu (inspektorów wojewódzkich i rzeczoznawców oraz informatorów w powiecie) oraz sieci korespondentów rolnych. Szacunek p. dokonywany jest trzykrotnie: na początku lipca, września i listopada. Aparat PIP szacuje p. wszystkich użytkowników (gospodarstwa indywidualne, spółdzielnie produkcyjne i państwowe gospodarstwa rolne), natomiast korespondenci rolni — tylko p. w gospodarstwach indywidualnych. Szacunki tych ostatnich obejmują ok. 30 ziemiopłodów. P. drzew owocowych i upraw warzywnych szacowane są przez specjalną sieć PIP. Szacunki p. w gospodarstwach chłopskich dokonywane są z reguły i metodą badania niewyczerpującego. W gospodarstwach uspołecznionych p. określane są na podstawie dokumentacji pierwotnej.