Postępowanie stochastyczne

Postępowanie stochastyczne, postępowanie polegające na wyborze decyzji, która jest „przeciętnie optymalna”, i nie mające — jak dotychczas — systematycznego opracowania teoretycznego. Każdy deterministyczny model programowania matematycznego można uogólnić otrzymując odpowiadający mu model stochastyczny, np. przy założeniu, że współczynniki funkcji będącej kryterium optymalności nie są stałe, lecz są zmiennymi losowymi, lub że zbiór decyzji dopuszczalnych daje się przewidzieć jedynie z pewnym prawdopodobieństwem. Podstawowym przykładem postępowania ilustrującego p.s. jest programowanie optymalnego podziału powierzchni gospodarstwa rolnego na poszczególne uprawy; przyjmując w tym przypadku za kryterium optymalności wartość uzyskanych zbiorów, należy przy budowie modelu optymalizacyjnego uwzględnić oczywisty fakt, że nie można przewidzieć a priori ilości q uzyskiwanych z 1 ha danej uprawy, ilość ta powinna być przyjęta za zmienną losową. W rezultacie zamiast stałych współczynników funkcji, będącej kryterium optymalności, mamy współczynniki będące zmiennymi losowymi.