Gospodarka wodna

Gospodarka wodna, świadome gospodarowanie wszelkimi wodami powierzchniowymi i podziemnymi w celu umożliwienia użytkownikom i konsumentom korzystania z wody oraz w celu zabezpieczenia terytorium i ludności przed niszczącym lub szkodliwym działaniem wód (powodzie, zatory lodowe). Konsumentami wody są: 1. ludność miast i wsi (woda do picia i celów gospodarczych); 2. gospodarstwa rolne i leśne (czerpanie wody przez rośliny i sztuczne nawadnianie); 3. zakłady produkcyjne przemysłowe i energetyczne (woda do produkcji i woda chłodnicza). Użytkownikami natomiast: 1. energetyka wodna (elektrownie wodne); 2. żegluga śródlądowa (drogi wodne); 3. gospodarka rybna; 4. ludność (tereny sportowo-wypoczynkowe). W gospodarowaniu wodą brane są pod uwagę dyspozycyjne zasoby wód powierzchniowych i podziemnych oraz wielkość zapotrzebowania wody w różnych miejscach i okresach (bilanse wodno-gospodarcze), a także jakość wody. Wobec dużej liczby zakładów przemysłowych odprowadzających do rzek coraz więcej szkodliwych ścieków, całkowicie lub częściowo oczyszczonych, problem jakości wody stał się jednym z decydujących czynników w g.w. G. w. obejmuje zespół problemów planistycznych, ekonomicznych, organizacyjnych, przyrodniczych i technicznych. Ekonomika wody opiera się przede wszystkim na oszczędnym gospodarowaniu nią w czasie, przestrzeni i w punktach o dużej konsumpcji wody. W ekonomicznym planowaniu g.w. uwzględniana jest zasada optymalizacji. Budownictwo wodne (hydrotechnika) obejmuje zespół środków technicznych, stosowanych do regulacji obiegu wody i poprawy bilansów wodnych dorzeczy lub regionów gospodarczych, do umożliwienia konsumpcji wody i jej użytkowania, zabezpieczenia dolin rzek przed niszczącym lub szkodliwym działaniem powodzi oraz ochrony wód powierzchniowych przed nadmiernym zanieczyszczeniem (oczyszczalnie ścieków). G.w. przekształca się obecnie w odrębną dyscyplinę naukową. G.w. ma duże znaczenie w planowaniu przestrzennego zagospodarowania kraju oraz stanowi ważny element w kształtowaniu i ochronie środowiska człowieka. W Polsce jest ona przedmiotem zorganizowanego i planowego działania Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Ministerstwa Żeglugi, Ministerstwa Górnictwa i Energetyki oraz innych resortów przemysłowych.