Techniczne przygotowanie produkcji

Techniczne przygotowanie produkcji, w miarę rozwoju produkcji przemysłowej coraz większą część pracy związanej z wytworzeniem wyrobu zajmują czynności przygotowawcze, a coraz mniejszą bezpośrednie wykonywanie wyrobu. Rozróżnia się techniczne, organizacyjne i ekonomiczne przygotowanie produkcji. Zadaniem t.p.p. jest zaprojektowanie i doskonalenie wyrobu oraz stworzenie pełnego modelu procesu jego wytwarzania. Organizacyjne przygotowanie produkcji obejmuje działania związane z ustaleniem elementów procesu produkcji i rozmieszczeniem ich w czasie i przestrzeni. Podstawą ekonomicznego przygotowania produkcji są: analiza wariantów procesu wytwarzania i wstępna kalkulacja kosztów własnych produkcji. Na t.p.p. składają się następujące czynności: 1. projektowanie wyrobu (co produkować?); 2. określenie materiałów niezbędnych do wytworzenia wyrobu (z czego produkować?); 3. zaprojektowanie procesu wytwarzania (jak produkować?); 4. dobór narzędzi, oprzyrządowania, osprzętu, (za pomocą jakich narzędzi produkować?); 5. ustalenie niezbędnych do wytworzenia maszyn i urządzeń (za pomocą Jakich maszyn produkować?); 6. określenie kwalifikacji technicznych personelu produkcyjnego (kto ma produkować?). Projektowanie wyrobu może przybrać postać opracowania konstrukcyjnego wyrobu (w przemyśle budowy maszyn 1 pokrewnych), opracowania składu chemicznego (receptury) oraz określenia własności fizykochemicznych wyrobu (w przemyśle aparaturowym). Projektowanie wyrobu może polegać również na opracowaniu własności użytkowych (wzór, model, barwa, rysunek itd.) wyrobów konsumpcyjnych, w fazie projektowania wyrobu dokonuje się ponadto doboru surowców i materiałów do produkcji i przeprowadza analizę technologii wyrobu. Oparte na analizie projektu wyrobu technologiczne przygotowanie produkcji obejmuje: projektowanie przebiegu procesu wytwarzania (określenie kolejnych operacji i rozmieszczenie procesu w przestrzeni), ustalenie norm czasu i grup zaszeregowania wykonawców poszczególnych operacji, ustalenie maszyn i urządzeń, na których będą wykonywane operacje, dobór lub zaprojektowanie narzędzi i przyrządów.